نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
نبشی 3*30*30 آذر نبش تبری.. - -
نبشی 3*40*40 تولید آذرنبش.. - -
نبشی 3*50*50 تولید کارخان.. - -
نبشی 4*40*40 ساخت اذر نبش.. - -
نبشی 4*50*50 ساخت آذر نبش.. - -
نبشی 5*50*50 شاخه 6 متری .. - -
نبشی 5*60*60 طول 6 متر شر.. - -
نبشی 6*60*60 ساخت کارخانه.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.