نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
نبشی 10*100*100 تولید شرک.. - -
نبشی 10*100*100 ساخت کارخ.. - -
نبشی 12*120*120 شاخه 6 مت.. - -
نبشی 12*120*120 طول 12 مت.. - -
نبشی 6*60*60 آونگان نوید .. - -
نبشی 8*80*80 ساخت کارخانه.. - -
نبشی 8*80*80 طول 6 متر تو.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.