نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
ناودانی سایز 5 سبک اسپیرا.. - -
ناودانی سایز 5 سنگین اسپی.. - -
ناودانی سایز 6 سبک اسپیرا.. - -
ناودانی سایز 6 سنگین کارخ.. - -
نبشی 3*20*20 اسپیرال اصفه.. - -
نبشی 3*25*25 تولید صنایع .. - -
نبشی 3*30*30 کارخانه اسپی.. - -
نبشی 3*35*35 طول 6 متر اس.. - -
نبشی 3*40*40 تولید کارخان.. - -
نبشی 3*45*45 اسپیرال صنای.. - -
نبشی 3*50*50 صنایع فولاد .. - -
نبشی 4*25*25 کارخانه صنای.. - -
نبشی 4*30*30 تولید کارخان.. - -
نبشی 4*35*35 اسپیرال اصفه.. - -
نبشی 4*40*40 شاخه 6 متری .. - -
نبشی 4*45*45 اسپیرال کوهپ.. - -
نبشی 4*50*50 طول 6 متر صن.. - -
نبشی 4*55*55 تولید کارخان.. - -
نبشی 4*60*60 کارخانه اسپی.. - -
نبشی 5*30*30 تولید کارخان.. - -
نبشی 5*35*35 تولید کارخان.. - -
نبشی 5*40*40 اسپیرال صنای.. - -
نبشی 5*45*45 اسپیرال صنای.. - -
نبشی 5*50*50 طول شاخه 6 م.. - -
نبشی 5*55*55 تولید کارخان.. - -
نبشی 5*60*60 طول 6 متر صن.. - -
نبشی 6*50*50 طول 6 متر صن.. - -
نبشی 6*55*55 کارخانه تولی.. - -
نبشی 6*60*60 طول 6 متر صن.. - -
نبشی 7*50*50 شاخه 6 متری .. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.