نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
ورق گالوانیزه 0.2 امارات .. - -
ورق گالوانیزه 0.22 عرض 10.. - -
ورق گالوانیزه 0.25 امارات.. - -
ورق گالوانیزه 0.28 میلیمت.. - -
ورق گالوانیزه 0.33 کلاف س.. - -
ورق گالوانیزه 0.35 عرض 10.. - -
ورق گالوانیزه 0.38 تولید .. - -
ورق گالوانیزه 0.48 عرض 10.. - -
ورق گالوانیزه 0.58 میلیمت.. - -
ورق گالوانیزه 0.58 میلیمت.. - -
ورق گالوانیزه 1.5 رول عرض.. - -
ورق گالوانیزه 1.5 کشور ام.. - -
ورق گالوانیزه 2 رول عرض 1.. - -
ورق گالوانیزه 2 ساخت کشور.. - -
ورق گالوانیزه 2.5 ساخت ام.. - -
ورق گالوانیزه 2.5 کلاف سا.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.