نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
ناودانی سایز 10 سبک شاخه .. - -
ناودانی سایز 10 سبک فولاد.. - -
ناودانی سایز 10 سنگین جوی.. - -
ناودانی سایز 10 سنگین شاخ.. - -
ناودانی سایز 6 سبک نورد ف.. - -
ناودانی سایز 6 سنگین جویا.. - -
ناودانی سایز 8 سبک جویا ن.. - -
ناودانی سایز 8 سبک کارخان.. - -
ناودانی سایز 8 سنگین شاخه.. - -
ناودانی سایز 8 سنگین کارخ.. - -
نبشی 10*100*100 نورد گرم .. - -
نبشی 3*50*50 کارخانه جویا.. - -
نبشی 3*60*60 تولید کارخان.. - -
نبشی 4*40*40 جویا نورد فو.. - -
نبشی 4*50*50 تولید شرکت ج.. - -
نبشی 4*60*60 جویا نورد فو.. - -
نبشی 4*70*70 تولید جویا ن.. - -
نبشی 5*50*50 ساخت بنگاه ج.. - -
نبشی 5*60*60 ساخت جویا نو.. - -
نبشی 5*70*70 طول 6 متر سا.. - -
نبشی 6*70*70 شاخه 6 متری .. - -
نبشی 7*70*70 کارخانه جویا.. - -
نبشی 7*80*80 تولید بنگاه .. - -
نبشی 8*80*80 جویا نورد ته.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.