نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
ناودانی سایز 6 سبک صبا فو.. - -
ناودانی سایز 6 سنگین کارخ.. - -
ناودانی سایز 8 سبک تولید .. - -
نبشی 4*40*40 صبا فولاد من.. - -
نبشی 4*50*50 تولید کارخان.. - -
نبشی 5*50*50 صبا فولاد من.. - -
نبشی 5*60*60 طول 6 متر تو.. - -
نبشی 6*60*60 ساخت کارخانه.. - -
نبشی 6*80*80 شرکت صبا فول.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.