نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
تیر آهن ipe سایز 20 فایکو.. - -
تیر اهن ipe سایز 16 شرکت .. - -
تیرآهن ipe سایز 14 سبک فا.. - -
تیراهن ipe سایز 14 سنگین .. - -
میلگرد 10 آجدار A3 فایکو - -
میلگرد 12 آجدار استاندارد.. - -
میلگرد 14 آجدار A3 ساخت ف.. - -
میلگرد 16 اجدار ساخت فایک.. - -
میلگرد 18 آجدار جناقی فای.. - -
میلگرد 20 اجدار جناقی ساخ.. - -
میلگرد 22 آجدار استاندارد.. - -
میلگرد 25 آجدار A3 ساخت ک.. - -
میلگرد 28 آجدار جناقی 12 .. - -
میلگرد 32 اجدار جناقی ساخ.. - -
ناودانی سایز 14 سبک تولید.. - -
ناودانی سایز 14 سبک فایکو - -
ناودانی سایز 14 سنگین کار.. - -
ناودانی سایز 14 شاخه 12 م.. - -
ناودانی سایز 16 سبک کارخا.. - -
ناودانی سایز 16 سبک کارخا.. - -
ناودانی سایز 16 سنگین فای.. - -
ناودانی سایز 16 شاخه 12 م.. - -
ناودانی سایز 18 سبک فایکو.. - -
ناودانی سایز 18 سنگین فای.. - -
ناودانی سایز 20 سبک بنگاه.. - -
ناودانی سایز 20 سنگین تول.. - -
ناودانی سایز 22 سنگین فای.. - -
ناودانی سایز 24 سبک فایکو.. - -
ناودانی سایز 24 فایکو شاخ.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.