نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
ورق گالوانیزه 0.3 کاشان ع.. - -
ورق گالوانیزه 0.35 کاشان .. - -
ورق گالوانیزه 0.4 رول عرض.. - -
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد ک.. - -
ورق گالوانیزه 0.45 رول ام.. - -
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 12.. - -
ورق گالوانیزه 0.5 رول فول.. - -
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 100.. - -
ورق گالوانیزه 0.55 ساخت ک.. - -
ورق گالوانیزه 0.55 کاشان .. - -
ورق گالوانیزه 0.6 رول کاش.. - -
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 100.. - -
ورق گالوانیزه 0.7 امیرکبی.. - -
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 125.. - -
ورق گالوانیزه 0.8 رول عرض.. - -
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 125.. - -
ورق گالوانیزه 0.9 رول کار.. - -
ورق گالوانیزه 0.9 کاشان ع.. - -
ورق گالوانیزه 1 رول عرض 1.. - -
ورق گالوانیزه 1 میلیمتری .. - -
ورق گالوانیزه 1.25 تولید .. - -
ورق گالوانیزه 1.25 رول ام.. - -
ورق گالوانیزه 1.5 عرض 100.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.