نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
ورق سیاه 10 عرض 2000 اکسی.. - -
ورق سیاه 10 فابریک اکسین .. - -
ورق سیاه 100 فابریک اکسین.. - -
ورق سیاه 12 اکسین اهواز ف.. - -
ورق سیاه 12 اکسین عرض 200.. - -
ورق سیاه 15 شرکت اکسین st.. - -
ورق سیاه 15 کارخانه اکسین.. - -
ورق سیاه 20 فابریک عرض 20.. - -
ورق سیاه 20 کارخانه اکسین.. - -
ورق سیاه 25 اکسین اهواز ف.. - -
ورق سیاه 25 شرکت اکسین اب.. - -
ورق سیاه 30 تولید کارخانه.. - -
ورق سیاه 30 عرض 2000 ساخت.. - -
ورق سیاه 35 ابعاد 2000*60.. - -
ورق سیاه 35 فولاد اکسین ا.. - -
ورق سیاه 40 شرکت فولاد اک.. - -
ورق سیاه 40 فابریک فولاد .. - -
ورق سیاه 45 ابعاد 2000*60.. - -
ورق سیاه 45 شرکت فولاد اک.. - -
ورق سیاه 50 تولید فولاد ا.. - -
ورق سیاه 50 ساخت کارخانه .. - -
ورق سیاه 60 ابعاد 2000*12.. - -
ورق سیاه 60 عرض 2000 فابر.. - -
ورق سیاه 70 اکسین ابعاد 2.. - -
ورق سیاه 70 اکسین اهواز ف.. - -
ورق سیاه 8 اکسین خوزستان .. - -
ورق سیاه 8 فابریک اکسین ا.. - -
ورق سیاه 80 اکسین خوزستان.. - -
ورق سیاه 80 فولاد اکسین ف.. - -
ورق سیاه 90 فابریک عرض 20.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.