نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
ورق گالوانیزه 0.4 رول عرض.. - -
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد ت.. - -
ورق گالوانیزه 0.45 تاراز .. - -
ورق گالوانیزه 0.45 فولاد .. - -
ورق گالوانیزه 0.5 رول عرض.. - -
ورق گالوانیزه 0.5 کلاف تا.. - -
ورق گالوانیزه 0.58 رول عر.. - -
ورق گالوانیزه 0.58 فولاد .. - -
ورق گالوانیزه 0.6 رول عرض.. - -
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 100.. - -
ورق گالوانیزه 0.7 رول عرض.. - -
ورق گالوانیزه 0.7 کویل عر.. - -
ورق گالوانیزه 0.8 تولید ف.. - -
ورق گالوانیزه 0.8 کلاف عر.. - -
ورق گالوانیزه 0.9 رول عرض.. - -
ورق گالوانیزه 0.9 رول کار.. - -
ورق گالوانیزه 1 ساخت کارخ.. - -
ورق گالوانیزه 1 کویل عرض .. - -
ورق گالوانیزه 1.2 عرض 100.. - -
ورق گالوانیزه 1.2 عرض 125.. - -
ورق گالوانیزه 1.25 رول شر.. - -
ورق گالوانیزه 1.25 عرض 10.. - -
ورق گالوانیزه 1.5 عرض 125.. - -
ورق گالوانیزه 1.5 کلاف تا.. - -
ورق گالوانیزه 1.8 رول عرض.. - -
ورق گالوانیزه 1.8 کلاف فو.. - -
ورق گالوانیزه 2 تاراز شهر.. - -
ورق گالوانیزه 2 عرض 1000 .. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.