نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
نبشی 3*40*40 سبک تولید فو.. - -
نبشی 3*40*40 کارخانه فولا.. - -
نبشی 3*50*50 تولید کارخان.. - -
نبشی 3*50*50 سبک ساخت شرک.. - -
نبشی 3*60*60 ساخت کارخانه.. - -
نبشی 4*40*40 ساخت کارخانه.. - -
نبشی 4*40*40 سبک شاخه 6 م.. - -
نبشی 4*50*50 سبک شاخه 6 م.. - -
نبشی 4*50*50 طول 6 متر کا.. - -
نبشی 4*60*60 بنگاه تولیدک.. - -
نبشی 5*50*50 سبک جاوید بن.. - -
نبشی 5*50*50 فابریک فولاد.. - -
نبشی 5*60*60 تولید کارخان.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.