نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
ورق سیاه 10 عرض 1250 تولی.. - -
ورق سیاه 10 عرض 1500 فابر.. - -
ورق سیاه 12 با ابعاد 1250.. - -
ورق سیاه 12 فابریک کاویان.. - -
ورق سیاه 15 عرض 1250 طول .. - -
ورق سیاه 15 فولاد کاویان .. - -
ورق سیاه 20 فولاد کاویان .. - -
ورق سیاه 20 کاویان خوزستا.. - -
ورق سیاه 25 فابریک ابعاد .. - -
ورق سیاه 25 کاویان عرض 12.. - -
ورق سیاه 30 ابعاد 1250*60.. - -
ورق سیاه 30 تولید کاویان .. - -
ورق سیاه 40 تولید کارخانه.. - -
ورق سیاه 40 فابریک فولاد .. - -
ورق سیاه 8 فولاد کاویان ع.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.