نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
تیر اهن ipe سایز 16 کوتاه.. - -
تیر اهن ipe سایز 18 کارخا.. - -
تیرآهن ipe سایز 14 بلند ن.. - -
تیراهن ipe سایز 14 کوتاه .. - -
تیراهن ipe سایز 16 کارخان.. - -
ناودانی سایز 10 سبک شاخه .. - -
ناودانی سایز 10 سبک فولاد.. - -
ناودانی سایز 10 سنگین کار.. - -
ناودانی سایز 10 سنگین کار.. - -
ناودانی سایز 12 سبک کارخا.. - -
ناودانی سایز 12 سنگین شاخ.. - -
ناودانی سایز 12 سنگین کار.. - -
ناودانی سایز 12 کارخانه ف.. - -
ناودانی سایز 14 سبک کارخا.. - -
ناودانی سایز 14 سنگین شاخ.. - -
ناودانی سایز 14 سنگین فول.. - -
ناودانی سایز 14 کارخانه ن.. - -
ناودانی سایز 16 بنگاه ناب.. - -
ناودانی سایز 16 سبک بنگاه.. - -
ناودانی سایز 16 سنگین 12 .. - -
ناودانی سایز 16 سنگین ناب.. - -
ناودانی سایز 18 سبک بنگاه.. - -
ناودانی سایز 18 سبک کارخا.. - -
ناودانی سایز 18 سنگین 12 .. - -
ناودانی سایز 18 سنگین کار.. - -
ناودانی سایز 8 سبک ناب تب.. - -
ناودانی سایز 8 سبک ناب تب.. - -
ناودانی سایز 8 سنگین کارخ.. - -
ناودانی سایز 8 سنگین ناب .. - -
نبشی 10*100*100 تولید کار.. - -
نبشی 10*100*100 طول 12 مت.. - -
نبشی 2.5*30*30 تولید فولا.. - -
نبشی 2.5*40*40 تولید کارخ.. - -
نبشی 2.5*50*50 شاخه 12 مت.. - -
نبشی 2.5*50*50 ناب تبریز .. - -
نبشی 3*25*25 ناب تبریز طو.. - -
نبشی 3*30*30 تولید کارخان.. - -
نبشی 3*35*35 کارخانه تولی.. - -
نبشی 3*40*40 ساخت فولاد ن.. - -
نبشی 3*45*45 شاخه 12 متری.. - -
نبشی 3*45*45 طول 6 متر تو.. - -
نبشی 3*50*50 شاخه 6 متری .. - -
نبشی 3*50*50 طول 12 متر ت.. - -
نبشی 3*60*60 شاخه 6 متری .. - -
نبشی 3*60*60 طول 12 متر س.. - -
نبشی 4*25*25 فولاد ناب تب.. - -
نبشی 4*35*35 فولاد ناب تب.. - -
نبشی 4*40*40 تولید فولاد .. - -
نبشی 4*40*40 ساخت کارخانه.. - -
نبشی 4*45*45 تولید فولاد .. - -
نبشی 4*45*45 طول 6 متر کا.. - -
نبشی 4*50*50 تولید کارخان.. - -
نبشی 4*50*50 کارخانه تولی.. - -
نبشی 4*60*60 ساخت کارخانه.. - -
نبشی 4*60*60 طول 6 متر تو.. - -
نبشی 4*63*63 شاخه 6 متری .. - -
نبشی 4*63*63 فولاد ناب تب.. - -
نبشی 4*70*70 تولید شرکت ن.. - -
نبشی 4*70*70 ناب تبریز شا.. - -
نبشی 5*45*45 بنگاه تولید .. - -
نبشی 5*45*45 طول 12 متر ن.. - -
نبشی 5*50*50 تولید بنگاه .. - -
نبشی 5*50*50 شاخه 12 متری.. - -
نبشی 5*60*60 به طول 6 متر.. - -
نبشی 5*60*60 ساخت فولاد ت.. - -
نبشی 5*63*63 شاخه 12 متری.. - -
نبشی 5*63*63 طول 6 متر تو.. - -
نبشی 5*70*70 ساخت شرکت نا.. - -
نبشی 5*70*70 شاخه 6 متری .. - -
نبشی 5*75*75 شاخه ای به ط.. - -
نبشی 5*75*75 طول شاخه 12 .. - -
نبشی 6*50*50 طول 6 متر تو.. - -
نبشی 6*50*50 کارخانه فولا.. - -
نبشی 6*60*60 طول 6 متر بن.. - -
نبشی 6*60*60 کارخانه فولا.. - -
نبشی 6*63*63 شاخه 12 متری.. - -
نبشی 6*63*63 طول 6 متر تو.. - -
نبشی 6*70*70 کارخانه فولا.. - -
نبشی 6*70*70 ناب تبریز طو.. - -
نبشی 6*75*75 شاخه ای به ط.. - -
نبشی 6*75*75 طول شاخه 6 م.. - -
نبشی 6*80*80 فولاد ناب تب.. - -
نبشی 6*80*80 ناب تبریز شا.. - -
نبشی 7*100*100 تولید کارخ.. - -
نبشی 7*100*100 شاخه ای به.. - -
نبشی 7*70*70 تولید کارخان.. - -
نبشی 7*70*70 شاخه 6 متری .. - -
نبشی 7*80*80 طول شاخه 12 .. - -
نبشی 7*80*80 کارخانه تولی.. - -
نبشی 8*100*100 تولید بنگا.. - -
نبشی 8*100*100 شاخه 6 متر.. - -
نبشی 8*80*80 بنگاه تولیدک.. - -
نبشی 8*80*80 طول 6 متر تو.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.