نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
ناودانی سایز 10 سبک 12 مت.. - -
ناودانی سایز 10 سبک نصر آ.. - -
ناودانی سایز 10 سنگین فول.. - -
ناودانی سایز 10 سنگین نصر.. - -
ناودانی سایز 8 سبک شاخه 1.. - -
ناودانی سایز 8 سبک فولاد .. - -
ناودانی سایز 8 سنگین شاخه.. - -
ناودانی سایز 8 سنگین فولا.. - -
نبشی 10*100*100 شاخه ای ب.. - -
نبشی 10*100*100 طول 12 مت.. - -
نبشی 4*60*60 طول 12 متری .. - -
نبشی 4*60*60 نصر آذربایجا.. - -
نبشی 4*70*70 شاخه 12 متری.. - -
نبشی 4*70*70 فولاد نصر اذ.. - -
نبشی 5*60*60 تولید کارخان.. - -
نبشی 5*60*60 کارخانه نصر .. - -
نبشی 5*70*70 تولید کارخان.. - -
نبشی 5*70*70 طول 6 متر سا.. - -
نبشی 6*100*100 ساخت فولاد.. - -
نبشی 6*100*100 کارخانه نص.. - -
نبشی 6*60*60 ساخت کارخانه.. - -
نبشی 6*60*60 شاخه 12 متری.. - -
نبشی 6*70*70 فولاد نصر آذ.. - -
نبشی 6*70*70 کارخانه تولی.. - -
نبشی 6*80*80 تولید فولاد .. - -
نبشی 6*80*80 شاخه 6 متری .. - -
نبشی 7*100*100 تولید فولا.. - -
نبشی 7*100*100 تولید کارخ.. - -
نبشی 7*70*70 تولید شرکت ف.. - -
نبشی 7*70*70 تولید فولاد .. - -
نبشی 7*80*80 شاخه 6 متری .. - -
نبشی 7*80*80 طول 12 متری .. - -
نبشی 8*100*100 شرکت فولاد.. - -
نبشی 8*100*100 طول 12 متر.. - -
نبشی 8*80*80 تولید شرکت ف.. - -
نبشی 8*80*80 شرکت نصر آذر.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.