نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
ورق روغنی 0.36 قزاق عرض 1.. - -
ورق روغنی 0.38 عرض 1000 ق.. - -
ورق روغنی 0.4 رول عرض 125.. - -
ورق روغنی 0.4 میلیمتر رول.. - -
ورق روغنی 0.46 قزاق کلاف .. - -
ورق روغنی 0.46 قزاقستان ک.. - -
ورق روغنی 0.48 قزاقستان ع.. - -
ورق روغنی 0.48 میلیمتر قز.. - -
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 رو.. - -
ورق روغنی 0.5 قزاق عرض 10.. - -
ورق روغنی 0.6 تولید قزاق .. - -
ورق روغنی 0.6 کلاف تولید .. - -
ورق روغنی 0.7 ساخت قزاقست.. - -
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 رو.. - -
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 تو.. - -
ورق روغنی 0.8 کشور قزاقست.. - -
ورق روغنی 0.9 رول عرض 125.. - -
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 می.. - -
ورق روغنی 1 عرض 1250 قزاق.. - -
ورق روغنی 1 کلاف عرض 1000.. - -
ورق روغنی 1.25 عرض 1000 م.. - -
ورق روغنی 1.25 قزاق عرض ر.. - -
ورق روغنی 1.5 قزاق رول عر.. - -
ورق روغنی 1.5 میلیمتر قزا.. - -
ورق روغنی 2 تولید قزاق رو.. - -
ورق روغنی 2 میلیمتر تولید.. - -
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 125.. - -
ورق گالوانیزه 0.4 قزاق رو.. - -
ورق گالوانیزه 0.45 رول عر.. - -
ورق گالوانیزه 0.5 تولید ق.. - -
ورق گالوانیزه 0.5 کلاف قز.. - -
ورق گالوانیزه 0.55 رول عر.. - -
ورق گالوانیزه 0.55 قزاق ع.. - -
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 100.. - -
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 125.. - -
ورق گالوانیزه 0.65 عرض 12.. - -
ورق گالوانیزه 0.65 میلیمت.. - -
ورق گالوانیزه 0.7 رول ساخ.. - -
ورق گالوانیزه 0.7 قزاقستا.. - -
ورق گالوانیزه 0.75 کلاف ع.. - -
ورق گالوانیزه 0.8 رول عرض.. - -
ورق گالوانیزه 0.8 قزاق با.. - -
ورق گالوانیزه 0.9 قزاقستا.. - -
ورق گالوانیزه 0.9 کلاف سا.. - -
ورق گالوانیزه 1 عرض 1250 .. - -
ورق گالوانیزه 1 کلاف عرض .. - -
ورق گالوانیزه 1.05 قزاق ب.. - -
ورق گالوانیزه 1.05 میلیمت.. - -
ورق گالوانیزه 1.1 رول تول.. - -
ورق گالوانیزه 1.1 عرض بلن.. - -
ورق گالوانیزه 1.15 رول سا.. - -
ورق گالوانیزه 1.15 عرض بل.. - -
ورق گالوانیزه 1.2 قزاق رو.. - -
ورق گالوانیزه 1.2 قزاقستا.. - -
ورق گالوانیزه 1.2 میلیمتر.. - -
ورق گالوانیزه 1.25 کلاف ع.. - -
ورق گالوانیزه 1.25 کویل ع.. - -
ورق گالوانیزه 1.35 کویل ع.. - -
ورق گالوانیزه 1.5 عرض 125.. - -
ورق گالوانیزه 1.5 عرض کوت.. - -
ورق گالوانیزه 1.8 رول عرض.. - -
ورق گالوانیزه 2 قزاق عرض .. - -
ورق گالوانیزه 2 کلاف کوتا.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.