نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
تیر آهن ipe سایز 20 ماهکا.. - -
تیر اهن ipe سایز 18 کارخا.. - -
تیرآهن ipe سایز 14 کارخان.. - -
تیراهن ipe سایز 16 ماهکار.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.