نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
میلگرد 10 اجدار A2 ساخت م.. - -
میلگرد 12 آجدار A3 نورد ک.. - -
میلگرد 14 اجدار استاندارد.. - -
میلگرد 16 آجدار کارخانه ف.. - -
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آه.. - -
میلگرد 20 اجدار جناقی کار.. - -
میلگرد 22 آجدار A3 مجتمع .. - -
میلگرد 25 اجدار A3 مجتمع .. - -
میلگرد 28 آجدار مجتمع فول.. - -
میلگرد 32 اجدار کرمان طول.. - -
میلگرد 8 آجدار A2 تولید ن.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.