نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
ورق گالوانیزه 0.3 روی اند.. - -
ورق گالوانیزه 0.33 رول عر.. - -
ورق گالوانیزه 0.35 کلاف ف.. - -
ورق گالوانیزه 0.37 مجتمع .. - -
ورق گالوانیزه 0.43 عرض 12.. - -
ورق گالوانیزه 0.45 رول سا.. - -
ورق گالوانیزه 0.48 رول عر.. - -
ورق گالوانیزه 0.48 کارخان.. - -
ورق گالوانیزه 0.58 عرض 12.. - -
ورق گالوانیزه 0.58 کلاف ع.. - -
ورق گالوانیزه 0.68 رول کا.. - -
ورق گالوانیزه 0.68 مجتمع .. - -
ورق گالوانیزه 0.8 شرکت رو.. - -
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 125.. - -
ورق گالوانیزه 1.25 رول رو.. - -
ورق گالوانیزه 1.25 عرض 10.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.