نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
میلگرد 10 اجدار استاندارد.. - -
میلگرد 12 آجدار A3 صنایع .. - -
میلگرد 14 اجدار استاندارد.. - -
میلگرد 16 آجدار A3 صنایع .. - -
میلگرد 18 آجدار جناقی فول.. - -
میلگرد 20 آجدار A3 صنایع .. - -
میلگرد 22 اجدار استاندارد.. - -
میلگرد 25 آجدار A3 کارخان.. - -
میلگرد 28 آجدار صنایع فول.. - -
میلگرد 32 آجدار A4 تولید .. - -
میلگرد 36 اجدار استاندارد.. - -
میلگرد 40 آجدار A4 تولید .. - -
میلگرد 8 آجدار A3 صنایع ف.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.