نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
ناودانی سایز 10 سبک دهشیر.. - -
ناودانی سایز 10 سبک کارخا.. - -
ناودانی سایز 12 سبک شاخه .. - -
ناودانی سایز 12 سبک فولاد.. - -
ناودانی سایز 6 سبک فولاد .. - -
ناودانی سایز 8 سبک کارخان.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.