نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
تیر آهن ipe سایز 14 سنگین.. - -
تیر آهن ipe سایز 18 کارخا.. - -
تیر اهن ipe سایز 16 ظفر ب.. - -
تیرآهن ipe سایز 14 سبک ظف.. - -
تیرآهن ipe سایز 20 کارخان.. - -
میلگرد 10 اجدار A2 فولاد .. - -
میلگرد 12 آجدار فولاد ظفر.. - -
میلگرد 14 اجدار ظفر بناب .. - -
میلگرد 16 اجدار A3 مجتمع .. - -
میلگرد 18 آجدار A3 مجتمع .. - -
میلگرد 20 آجدار استاندارد.. - -
میلگرد 22 اجدار شرکت ظفر .. - -
میلگرد 25 آجدار شرکت ظفر .. - -
میلگرد 28 اجدار فولاد ظفر.. - -
میلگرد 32 آجدار A3 تولید .. - -
میلگرد 8 آجدار A2 ظفر بنا.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.