نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
ناودانی سایز 10 سبک شاخه .. - -
ناودانی سایز 10 سبک مگا ا.. - -
ناودانی سایز 12 سبک تولید.. - -
ناودانی سایز 12 سبک نورد .. - -
ناودانی سایز 14 سبک تولید.. - -
ناودانی سایز 14 سبک نورد .. - -
ناودانی سایز 6 سبک نورد م.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.