نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
میلگرد 10 آجدار ساخت مجتم.. - -
میلگرد 10 اجدار A2 ساخت ک.. - -
میلگرد 10 اجدار A3 ساخت ش.. - -
میلگرد 12 آجدار A2 شرکت ف.. - -
میلگرد 12 آجدار تولید کار.. - -
میلگرد 12 اجدار فولاد کوی.. - -
میلگرد 12 ساده فولاد کویر.. - -
میلگرد 14 آجدار A4 کارخان.. - -
میلگرد 14 اجدار کاشان A3 .. - -
میلگرد 14 ساده کویر کاشان.. - -
میلگرد 16 آجدار A4 مجتمع .. - -
میلگرد 16 اجدار A3 فولاد .. - -
میلگرد 16 اجدار کویر کاشا.. - -
میلگرد 16 ساده فولاد کاشا.. - -
میلگرد 18 آجدار A3 کاشان .. - -
میلگرد 18 اجدار A4 کویر ک.. - -
میلگرد 18 ساده فولاد کویر.. - -
میلگرد 20 آجدار A3 طول 12.. - -
میلگرد 20 اجدار استاندارد.. - -
میلگرد 20 ساده A1 تولید ف.. - -
میلگرد 22 آجدار A3 مجتمع .. - -
میلگرد 22 اجدار استاندارد.. - -
میلگرد 22 ساده A1 تولید ک.. - -
میلگرد 25 اجدار A3 شرکت ف.. - -
میلگرد 25 اجدار A4 تولید .. - -
میلگرد 25 ساده استاندارد .. - -
میلگرد 28 آجدار A4 شرکت ف.. - -
میلگرد 28 اجدار کارخانه ف.. - -
میلگرد 28 ساده 12 متری شر.. - -
میلگرد 32 آجدار A4 کارخان.. - -
میلگرد 32 آجدار کارخانه ف.. - -
میلگرد 32 ساده 12 متری A1.. - -
میلگرد 36 آجدار A4 کارخان.. - -
میلگرد 36 آجدار شرکت کویر.. - -
میلگرد 36 ساده مجتمع فولا.. - -
میلگرد 40 آجدار مجتمع فول.. - -
میلگرد 40 ساده کارخانه فو.. - -
میلگرد 50 ساده تولید کارخ.. - -
میلگرد 8 آجدار A2 تولید ف.. - -
میلگرد 8 آجدار A3 تولید ف.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.