نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
ورق گالوانیزه 0.2 دشتستان.. - -
ورق گالوانیزه 0.22 فولاد .. - -
ورق گالوانیزه 0.25 رول عر.. - -
ورق گالوانیزه 0.25 رول عر.. - -
ورق گالوانیزه 0.25 فولاد .. - -
ورق گالوانیزه 0.26 رول نو.. - -
ورق گالوانیزه 0.26 عرض 12.. - -
ورق گالوانیزه 0.27 کلاف م.. - -
ورق گالوانیزه 0.29 نورد د.. - -
ورق گالوانیزه 0.3 رول عرض.. - -
ورق گالوانیزه 0.3 رول مجت.. - -
ورق گالوانیزه 0.3 عرض 125.. - -
ورق گالوانیزه 0.34 عرض 10.. - -
ورق گالوانیزه 0.38 کلاف ن.. - -
ورق گالوانیزه 0.39 رول نو.. - -
ورق گالوانیزه 0.39 عرض 10.. - -
ورق گالوانیزه 0.4 رول عرض.. - -
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 10.. - -
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 12.. - -
ورق گالوانیزه 0.48 ابعاد .. - -
ورق گالوانیزه 0.48 رول فو.. - -
ورق گالوانیزه 0.48 کلاف ع.. - -
ورق گالوانیزه 0.5 تولید ک.. - -
ورق گالوانیزه 0.5 رول عرض.. - -
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد د.. - -
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد د.. - -
ورق گالوانیزه 0.52 مجتمع .. - -
ورق گالوانیزه 0.55 دشتستا.. - -
ورق گالوانیزه 0.55 رول عر.. - -
ورق گالوانیزه 0.58 دشتستا.. - -
ورق گالوانیزه 0.58 فولاد .. - -
ورق گالوانیزه 0.6 رول عرض.. - -
ورق گالوانیزه 0.6 رول فول.. - -
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 125.. - -
ورق گالوانیزه 0.62 نورد د.. - -
ورق گالوانیزه 0.7 رول عرض.. - -
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 100.. - -
ورق گالوانیزه 0.7 کارخانه.. - -
ورق گالوانیزه 0.78 عرض 12.. - -
ورق گالوانیزه 0.78 مجتمع .. - -
ورق گالوانیزه 0.8 ابعاد 1.. - -
ورق گالوانیزه 0.8 کلاف سا.. - -
ورق گالوانیزه 0.84 تولید .. - -
ورق گالوانیزه 0.9 رول عرض.. - -
ورق گالوانیزه 0.9 عرض 125.. - -
ورق گالوانیزه 0.9 مجتمع ن.. - -
ورق گالوانیزه 0.92 عرض 10.. - -
ورق گالوانیزه 1 ابعاد 100.. - -
ورق گالوانیزه 1 مجتمع دشت.. - -
ورق گالوانیزه 1.2 رول فول.. - -
ورق گالوانیزه 1.25 نورد د.. - -
ورق گالوانیزه 1.4 نورد دش.. - -
ورق گالوانیزه 1.5 تولید ف.. - -
ورق گالوانیزه 1.5 رول تول.. - -
ورق گالوانیزه 1.5 شیت کار.. - -
ورق گالوانیزه 1.5 مجتمع د.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.