نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
نبشی 10*100*100 کارخانه ف.. - -
نبشی 2.5*30*30 فولاد ظهور.. - -
نبشی 3*30*30 تولید کارخان.. - -
نبشی 3*40*40 طول 6 متر تو.. - -
نبشی 3*50*50 ساخت فولاد ظ.. - -
نبشی 4*50*50 شرکت فولاد ظ.. - -
نبشی 5*50*50 فولاد ظهوریا.. - -
نبشی 5*60*60 کارخانه ظهور.. - -
نبشی 7*80*80 تولید بنگاه .. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.