نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
ناودانی سایز 6 نورد یاورا.. - -
نبشی 4*40*40 نورد یاوران .. - -
نبشی 4*50*50 تولید نورد ی.. - -
نبشی 5*50*50 کارخانه یاور.. - -
نبشی 5*60*60 نورد یاوران .. - -
نبشی 6*60*60 طول 6 متر سا.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.