نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
میلگرد 10 آجدار استاندارد.. - -
میلگرد 12 آجدار استاندارد.. - -
میلگرد 14 اجدار فولاد حسن.. - -
میلگرد 16 آجدار فولاد حسن.. - -
میلگرد 18 آجدار جناقی فول.. - -
میلگرد 20 آجدار جناقی نور.. - -
میلگرد 22 اجدار آج جناقی .. - -
میلگرد 25 آجدار A3 نورد ف.. - -
میلگرد 28 اجدار فولاد حسن.. - -
میلگرد 32 آجدار فولاد حسن.. - -
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد ح.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.