نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
ورق گالوانیزه 0.4 چهار مح.. - -
ورق گالوانیزه 0.4 رول عرض.. - -
ورق گالوانیزه 0.45 شهرکرد.. - -
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 10.. - -
ورق گالوانیزه 0.5 رول خود.. - -
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 125.. - -
ورق گالوانیزه 0.6 رول خود.. - -
ورق گالوانیزه 0.6 رول عرض.. - -
ورق گالوانیزه 0.7 رول 125.. - -
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 100.. - -
ورق گالوانیزه 0.8 خودرو چ.. - -
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 125.. - -
ورق گالوانیزه 0.9 رول شرک.. - -
ورق گالوانیزه 0.9 عرض 100.. - -
ورق گالوانیزه 1 رول چهار .. - -
ورق گالوانیزه 1 عرض 1000 .. - -
ورق گالوانیزه 1.25 رول عر.. - -
ورق گالوانیزه 1.25 عرض 10.. - -
ورق گالوانیزه 1.5 عرض 100.. - -
ورق گالوانیزه 1.5 کارخانه.. - -
ورق گالوانیزه 2 عرض 1250 .. - -
ورق گالوانیزه 2 کارخانه خ.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.