نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
تیر اهن ipe سایز 18 کارخا.. - -
تیرآهن ipe سایز 14 ماهان - -
تیراهن ipe سایز 16 شرکت م.. - -
ناودانی سایز 10 سبک کارخا.. - -
ناودانی سایز 12 سبک تولید.. - -
ناودانی سایز 14 سبک ماهان - -
ناودانی سایز 16 سبک ماهان.. - -
ناودانی سایز 8 سبک پروفیل.. - -
نبشی 10*100*100 تولید پرو.. - -
نبشی 8*80*80 پروفیل صنعت .. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.