نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
ناودانی سایز 10 سبک تولید.. - -
ناودانی سایز 10 سبک فولاد.. - -
ناودانی سایز 10 شکفته مشه.. - -
ناودانی سایز 12 تولید کار.. - -
ناودانی سایز 12 تولید کار.. - -
ناودانی سایز 12 سبک کارخا.. - -
ناودانی سایز 14 تولید بنگ.. - -
ناودانی سایز 14 تولید بنگ.. - -
ناودانی سایز 14 سبک تولید.. - -
ناودانی سایز 16 سبک تولید.. - -
ناودانی سایز 16 سبک شاخه .. - -
ناودانی سایز 16 شاخه 6 مت.. - -
ناودانی سایز 6 شکفته مشهد - -
ناودانی سایز 8 شاخه 12 مت.. - -
ناودانی سایز 8 کارخانه شک.. - -
نبشی 10*100*100 تولید کار.. - -
نبشی 10*100*100 گروه صنعت.. - -
نبشی 3*30*30 تولید شکفته .. - -
نبشی 3*40*40 طول 6 متر کا.. - -
نبشی 4*40*40 تولید کارخان.. - -
نبشی 4*50*50 ساخت کارخانه.. - -
نبشی 5*50*50 تولید شرکت ف.. - -
نبشی 5*60*60 شاخه 6 متری .. - -
نبشی 6*60*60 شکفته مشهد ش.. - -
نبشی 7*80*80 تولید فولاد .. - -
نبشی 8*80*80 فولاد الماس .. - -
نبشی 8*80*80 فولاد شکفته .. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.