نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
ناودانی سایز 10 سبک فولاد.. - -
ناودانی سایز 12 سبک کارخا.. - -
ناودانی سایز 14 سبک تولید.. - -
ناودانی سایز 16 سبک تولید.. - -
نبشی 10*100*100 تولید کار.. - -
نبشی 8*80*80 فولاد الماس .. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.