نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
تیر آهن ipe سایز 36 تولید.. - -
تیر آهن ipe سایز 45 روسی .. - -
تیر آهن ipe سایز 45 ساخت .. - -
تیر آهن ipe سایز 60 تولید.. - -
تیر آهن هاش سبک HEA سایز .. - -
تیر آهن هاش سبک HEA سایز .. - -
تیر آهن هاش سبک HEA سایز .. - -
تیر آهن هاش سبک HEA سایز .. - -
تیر آهن هاش سبک HEA سایز .. - -
تیر آهن هاش سبک HEA سایز .. - -
تیر آهن هاش سبک HEA سایز .. - -
تیر آهن هاش سنگین HEB سای.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.