نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
تیر آهن هاش سنگین HEB سای.. - -
تیر آهن هاش سنگین HEB سای.. - -
تیر آهن هاش سنگین HEB سای.. - -
تیر آهن هاش سنگین HEB سای.. - -
تیر آهن هاش سنگین HEB سای.. - -
تیر آهن هاش سنگین HEB سای.. - -
تیر اهن ipe سایز 10 سنگین.. - -
تیر اهن ipe سایز 16 تولید.. - -
تیر اهن ipe سایز 16 شرکت .. - -
تیر اهن ipe سایز 16 ظفر ب.. - -
تیر اهن ipe سایز 16 کارخا.. - -
تیر اهن ipe سایز 16 کوتاه.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.