نام محصول انبار
(تومان)
مبداء
(تومان)
نمودار
قیمت
خرید
تیر اهن ipe سایز 18 بنگاه.. - -
تیر اهن ipe سایز 18 کارخا.. 1,500,000 1,000,000
تیر اهن ipe سایز 18 کارخا.. - -
تیر اهن ipe سایز 18 کارخا.. - -
تیر اهن ipe سایز 18 کارخا.. - -
تیر اهن ipe سایز 18 نورد .. - -
تیر اهن ipe سایز 27 بنگاه.. - -
تیر اهن ipe سایز 33 ترک ش.. - -
تیر اهن ipe سایز 40 روسی .. - -
تیر اهن ipe سایز 40 کشور .. - -
تیر اهن ipe سایز 55 ترک ش.. - -
تیر اهن ipe سایز 60 تولید.. - -

قیمت ها بدون احتساب %9 ارزش افزوده میباشد.